Наукова робота

На кафедрі фізичної реабілітації і фізичного виховання протягом 2016-2018  н.р. виконувалося 2 наукових теми (керівник: д. пед.н. професор Бойко Г.М.).

  1. комплексна тема кафедри “Теоретичні та методичні основи розробки здоров̕язберігаючих технологій для осіб із відхиленнями у стані здоров̕я в процесі адаптивного фізичного виховання та фізичної реабілітації» (з 01.01.2018 по 31.12.2020) (керівник: д.пед.н. професор Бойко Г.М.; виконавці: викладачі кафедри);
  2. ініціативна прикладна тема «Формування здоровязберігаючої компетентності у майбутніх вчителів природничих дисциплін» (виконавець : ст. викл., аспірант заочної форми навчання Вишар Є.В., керівник: д.пед.н. професор Хомич Л.О.).

Наукова школа

При кафедрі фізичної реабілітації та фізичного виховання працює наукова школа, науковий напрям школи – методологічні та організаційно-методичні основи раціональної підготовки спортсменів у спорті інвалідів. Профільна наукова тема «Психолого-педагогічні засади супроводу змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів».

Керівник школи: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор, Заслужений тренер України, завідувач кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання.

Участь у конференціях різних рівнів

Новацією наукової діяльності кафедри у 2018 році стала очна участь професора Бойко Г.М., доцента Волошко Л.Б. у 12 Міжнародній науково-методичній конференції «Nie zamykajcie się w halach sportowych” (Edukacja plenerowa – szansą na podniesienie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego we współczesnej szkole) (Biała Podlaska,  AWF, Польща, 25.05.2018), де вони представили доповідь  «Functional training in the fresh air with the use of TRX in the system of health and recreation classes of the middle aged people». За результатами закордонного відрядження отримано сертифікати учасників даної конференції. Проф. Бойко Г. М. ознайомилась з Регіональним центром досліджень і розвитку AWF (м.Біла Підляська, Польща), встановили ділові контакти з представниками ректорату закладу.

Викладачі кафедри у 2017-2018 н.р. взяли участь у більше, ніж 20 конференціях різних рівнів, зокрема: «Nauka i inowacja – 2017» (Польща, 2017); «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів» (Київ, 2018), «Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку» (Полтава, 2017), «Людина, природа, техніка у ХХІ столітті» (Полтава, 2017), ««Сучасні реабілітаційно-спортивні технології : теорія і практика» (Полтава, 2018), «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти» (Київ, 2018); «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі,спорті, фізичній терапії та ерготерапії» (Київ, 2018) та  інші.

Наукова робота студентів

Студенти спеціальності 227 «Фізична реабілітація», 016 «Спеціальна освіта» та напряму підготовки 6.010203 «Здоров̓я людини» у 2017-2018 н.р. взяли участь у 4 науково-практичних конференціях, надруковано близько 100 статей, тез доповідей, а саме в збірниках матеріалів 4 конференцій: «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів» (листопад 2017 р., Київ); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Молодь: освіта, наука, духовність» (квітень 2018, Київ); Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» (Полтава, 2018 року), регіональної «Сучасні реабілітаційно-спортивні технології : теорія і практика» (Полтава, лютий 2018 р.).

Діє 1 науковий гурток. Науково-дослідна робота студентів спеціальності  здійснювалась у відповідності до таких наскрізних тем:

  • науково-методичне забезпечення реабілітаційних програм та програм з адаптивного фізичного виховання для осіб із відхиленням у стані здоров̕я різних нозологій, у тому числі з інвалідністю;
  • психолого-педагогічні аспекти адаптивного фізичного виховання та фізичної реабілітації осіб різних нозологічних, професійних і вікових груп;
  • оздоровчі ресурси адаптивної фізичної культури та адаптивного спорту;
  • фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я та фахової дієздатності;
  • теорія та практика здоров̓язбереження.