Навчально-методична діяльність

Професорсько-викладацьким складом напрацьовано значну навчально-методичну базу. За кафедрою правознавства закріплено 46 дисципліни, які забезпечені в повному обсязі належними методичними матеріалами.

У 2017-2018 н.р. науково педагогічними працівниками кафендри правознавства було підготовлено та видано: методичних рекомендацій із 12 дисциплін загальним обсягом  600 ст. (25 д.а.); сформовано в електронному виді НМКД на кафедрі  із 43 навчальних дисциплін, в тому числі викладено на ситемі Moodle 43 навчальних дисциплін.

Значна увага приділяється умовам, змісту та методиці проведення лекційних і практичних занять, ознайомчій, навчальній та виробничій практикам, педагогічній та переддипломній практиці.

Якість навчально-методичного забезпечення суттєво зростає за рахунок систематичного поповнення бібліотечного фонду новими підручниками і посібниками. Бібліотека інституту забезпечує навчальний процес, діяльність науково-педагогічних працівників інституту, студентів науковими, навчальними, навчально-методичними, довідниковими та статистичними літературними джерелами, інформаційними матеріалами, фаховими періодичними виданнями.


Портфоліо освітньої програми «Право» (освітній рівень бакалавр)

Портфоліо освітньої програми «Право» (освітній рівень магістр)

Анотації навчальних дисциплін (освітній рівень бакалавр)

Анотації навчальних дисциплін (освітній рівень магістр)