Навчально-методична діяльність

Професорсько-викладацьким складом напрацьовано значну навчально-методичну базу. За кафедрою правознавства закріплено 46 дисципліни, які забезпечені в повному обсязі належними методичними матеріалами.

У 2017-2018 н.р. науково педагогічними працівниками кафендри правознавства було підготовлено та видано: методичних рекомендацій із 12 дисциплін загальним обсягом  600 ст. (25 д.а.); сформовано в електронному виді НМКД на кафедрі  із 43 навчальних дисциплін, в тому числі викладено на ситемі Moodle 43 навчальних дисциплін.

Значна увага приділяється умовам, змісту та методиці проведення лекційних і практичних занять, ознайомчій, навчальній та виробничій практикам, педагогічній та переддипломній практиці.

Якість навчально-методичного забезпечення суттєво зростає за рахунок систематичного поповнення бібліотечного фонду новими підручниками і посібниками. Бібліотека інституту забезпечує навчальний процес, діяльність науково-педагогічних працівників інституту, студентів науковими, навчальними, навчально-методичними, довідниковими та статистичними літературними джерелами, інформаційними матеріалами, фаховими періодичними виданнями.