Наукова робота


Матеріали наукових конференцій.

На кафедрі фізичної реабілітації і фізичного виховання у 2018-2019 н.р. виконувалося 2 ініціативні наукові теми:

  • фундаментальна комплексна тема «Парадигма здорового способу життя в дискурсах фізичного виховання і спорті» – 3 етап виконання (керівник: д.пед.н. професор Бойко Г.М.; виконавці: викладачі кафедри);
  • ініціативна прикладна тема «Формування здоровязберігаючої компетентності у майбутніх вчителів природничих дисциплін» (виконавець : ст. викл., аспірант 2-го року заочної форми навчання Вишар Є.В., керівник: д.пед.н. професор Хомич Л.О.).

Наукова школа

При кафедрі фізичної реабілітації та фізичного виховання працює наукова школа, науковий напрям школи: методологічні та організаційно-методичні основи раціональної підготовки спортсменів у спорті інвалідів.

Профільна наукова тема «Психолого-педагогічні засади супроводу змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів».

Керівник школи: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та  фізичного виховання, Заслужений тренер України.

У рамках комплексної тематики викладачами кафедри у 2018-2019  н.р. опубліковано: 10 статей у фахових виданнях України; 7 статей у наукометричних базах даних (Index Copernicus, Scopus); розділи у 3 колективних монографіях (у співавторстві); 4 навчальних / методичних посібників (у співавторстві),  8 тез і статей у міжнародних виданнях, виданих за межами України; 3 статті в інших виданнях; 12 тез доповідей у збірниках Міжнародних конференцій, проведених в Україні та 13 тез доповідей – подано до друку у збірниках Міжнародних конференцій, проведених в Україні,  10  тез доповідей у збірках Всеукраїнських конференцій, 5 тез на регіональних конференціях.

НПП кафедри  взяли участь у понад 20 науково-практичних конференціях різних рівнів. Кількість цитувань НПП кафедри у scholar.google.com.ua за 2018  та 2019 р. станом на 15.05.2019 становить  69, кількість цитувань у Scopus за звітний період 13.

У 2019 році кафедра фізичної реабілітації та фізичного виховання провела 3 регіональну науково-практичну конференцію «Сучасні реабілітаційно-спортивні технології : теорія і практика» (20 березня 2019 р.), співорганізатором якої виступили Полтавська обласна дитячо-юнацька реабілітаційно-спортивна школа інвалідів, Полтавський регіональний центр «Інваспорт», фітнес – клуб «Спартак Джим».

Наукова робота студентів

Студенти спеціальності «Фізична реабілітація», «Спеціальна освіта» та «Здоров̓я людини» у 2018-2019 н.р. взяли участь у 4 науково-практичних конференціях, надруковано близько 110 статей, тез доповідей, а саме в збірниках матеріалів 4 конференцій: «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів» (листопад 2018 р., Київ); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Молодь: освіта, наука, духовність» (квітень 2019, Київ); Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» (Полтава, 2019 року), регіональної «Сучасні реабілітаційно-спортивні технології : теорія і практика» (Полтава, лютий 2019 р.).

Діє 1 науковий гурток. Кількість студентів, які беруть участь у науковій роботі, становила 59 осіб. Науково-дослідна робота студентів спеціальності здійснювалась у відповідності до таких наскрізних тем: науково-методичне забезпечення реабілітаційних програм та програм з адаптивного фізичного виховання для осіб із відхиленням у стані здоров̕я різних нозологій, у тому числі з інвалідністю; психолого-педагогічні аспекти адаптивного фізичного виховання та фізичної реабілітації осіб різних нозологічних, професійних і вікових груп; оздоровчі ресурси адаптивної фізичної культури та адаптивного спорту; фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я та фахової дієздатності; теорія та практика здоров̓язбереження.

Сформована наскрізна студентська наукова тематика активно впроваджується у навчальний процес шляхом підготовки рефератів, стендових доповідей, наукових статей, тез доповідей, а також знаходить відображення у тематиці курсових і дипломних робіт, що виконуються студентами в процесі опанування фахових дисциплін. Протягом 2018-2019 навчального року проведено 4 засідання наукового гуртка кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання.

Протягом звітного періоду студенти брали участь у науково-практичних конференціях різного рівня, які проводились в Україні. Кількість студентських публікацій – 110.

У 2018 році студентка 2 курсу Омелич Ж. брала участь в університетському конкурсі студентських наукових робіт за тематикою Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів» (тема роботи «Фізична реабілітація студентів із порушеннями зору»  (науковий керівник: Гета А.В. – к. фіз.вих., доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоровיя людини), робота відзначена грамотою. Наукові роботи студентів спеціальності «Спеціальна освіта» Черепенка В.М. (5 курс) «Соціально-професійна реабілітація осіб з інвалідністю органу слуху», Цимбал В.В. (4 курс) «Корекція психофізичного стану короткозорих першокласників засобами оздоровчого плавання» у 2018-2019 н.р. також були відзначені грамотами.