Навчально-методична діяльність


Навчально-методична діяльність кафедри перекладу та іноземних мов спрямована на:

1. Розробку й укладання навчально-методичних комплексів дисциплін із усіма розділами за новим стандартом та робочих навчальних програм і корегування раніше укладених робіт, насамперед контрольних робіт та тестів для міжсесійного контролю, укладання навчально-методичних посібників та навчально-методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів, роздаткового матеріалу для практичних занять тощо.

2. Протягом навчального року викладачами кафедри перекладу укладається 20-25 навчально-методичних посібників та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів над окремими курсами, готуються чи оновлюються тексти опорних конспектів (тез) лекцій із навчальних дисциплін.

3. Підвищення кваліфікації викладачів та якості навчального процесу. Методи викладання кожної дисципліни та форми роботи зі студентами пропонуються й обговорюються на методичному семінарі кафедри, а також на засіданнях кафедри при обговоренні відкритих занять та конспектів лекцій чи практичних занять. Кафедра продовжує розробляти і впроваджувати кредитно-модульну систему навчання на першому і другому курсах.

4. Обмін досвідом між викладачами та науково-методичні семінари, на яких розглядаються актуальні питання методичної роботи кафедри.

На кафедрі регулярно проводяться відкриті заняття для обміну досвідом між викладачами та науково-методичні семінари, на яких розглядаються актуальні питання методичної роботи кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри є колективним членом Всеукраїнської асоціації викладачів англійської мови (ТЕСОЛ) та Всеукраїнської спілки германістів, слідкує за досягненнями методичної науки, новими напрямками та технологіями навчання іноземної мови та підготовки перекладачів.

5. Самостійну роботу студентів, оскільки вона розглядається сьогодні як шлях до підвищення якості фахової підготовки студентів, в основі якої лежить необхідність формування у студентів уміння самостійно збагачувати свої знання, орієнтуватися в потоці наукової та політичної інформації. Самостійна робота студентів регламентується і скеровується викладачами кафедри через методичні рекомендації, розроблені для кожної дисципліни, та індивідуальну роботу з окремими студентами. Викладачі кафедри постійно працюють над поповненням бази тестів і завдань для самостійної роботи студентів.


Навчальний план підготовки магістра (другий рівень вищої освіти)

Освытньо-професыйна програма підготовки магістра (другий рівень вищої освіти)

Концепція освітньої діяльності підготовки фахівця за ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»


Портфоліо освітньої програми «Германська філологія і переклад (англійська мова та німецька мова)» (освітній рівень бакалавр)

Портфоліо освітньої програми «Германська філологія і переклад (англійська мова та німецька мова)» (освітній рівень магістр)

Анотації навчальних дисциплін (освітній рівень бакалавр)

Анотації навчальних дисциплін (освітній рівень магістр)