Особливості навчального плану підготовки студентів

Підготовка студентів здійснюється за навчальними планами та робочими програмами дисциплін, при укладанні яких враховані рекомендації та вимоги Міністерства освіти і науки України щодо зменшення обсягу аудиторного тижневого навантаження студента за рахунок збільшення самостійної роботи студентів. За кафедрою перекладу закріплено 41 дисципліна, за якими укладені навчально-методичні комплекси.

Освітній рівень “бакалавр”

1. Цикл загальної підготовки:

1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • філософія;
 • загальна теорія перекладу;
 • лінгвокраїнознавство І іноземної мови;
 • лінгвокраїнознавство ІІ іноземної мови;
 • правознавство;
 • латинська мова;
 • вступ до мовознавства;
 • основи наукових досліджень;
 • інформаційні технології;
 • екологія та екологічна етика;
 • українська мова (для перекладачів); українознавство.

1.2. Дисципліни вільного вибору студентів:

 • економічна теорія;
 • соціологія;
 • логіка;
 • менеджмент;
 • психологія спілкування;
 • політологія;
 • публічне адміністрування у сферах суспільних відносин.

1.3. Факультативні дисципліни:

 • комерціалізація стартап проектів;
 • фізичне виховання;
 • інвалідність і суспільство.

2. Цикл професійної підготовки:

2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • охорона праці в галузі;
 • сучасні інформаційні технології у перекладацькій діяльності;
 • практичний курс першої іноземної мови;
 • практика письмового та усного перекладу;
 • практична граматика; практичний курс ІІ іноземної мови;
 • стилістика І іноземної мови.

2.2. Цикл дисциплін самостійного вибору студентів:

 • переклад спеціальних текстів;
 • термінознавство першої іноземної мови;
 • країнознавство; усний послідовний двосторонній переклад;
 • історія зарубіжної літератури;
 • методика викладання іноземної мови;
 • сучасна ділова іноземна мова (німецька);
 • основи теорії мовної комунікації;
 • практичний курс ІІІ іноземної мови;
 • загальна теорія перекладу;
 • історія основної іноземної мови;
 • двосторонній письмовий переклад текстів різних жанрів;
 • порівняльна типологія лексики і граматики англійської та української мов.

Освітній рівень “магістр”

1.Цикл загальної підготовки

1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • педагогіка та психологія вищої школи,
 • дидактика вищої школи,
 • соціолінгвістика.

1.2. Дисципліни вільного вибору студентів:

 • лінгвістичні проблеми сучасного перекладознавства,
 • методологія перекладацьких досліджень.

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • практичний курс основної іноземної мови;
 • практика перекладу основної іноземної мови;
 • практичний курс ІІ іноземної мови і переклад (німецька мова).

2.2. Дисципліни вільного вибору студентів:

 • труднощі художнього перекладу;
 • практичний курс ІІІ іноземної мови;
 • актуальні проблеми перекладознавства;
 • жанрові теорії перекладу;
 • техніка перекладу ІІ іноземної мови.