Соціальна робота

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231 «Соціальна робота»

Галузь знань: 23 «Соціальна робота»
Cпеціальність: 231 «Соціальна робота»
Освітній рівень: бакалавр, магістр
Кваліфікація: бакалавр/магістр із соціальної роботи
Узагальнений об’єкт діяльності: соціальна сфера в цілому; спеціалізовані державні і недержавні структури, різні форми життєдіяльності людини у відповідних соціокультурних, регіональних і національних умовах, а також різні соціальні вікові, статеві, релігійні і етнічні групи, окремі особи, які потребують соціальної допомоги і захисту
Діючий нормативний документ: Галузевий стандарт вищої освіти України із галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота», затверджений Наказом МОН України 11.05.2009 року
Форми навчання: Денна, заочна
Термін підготовки бакалавра: 4 роки