Провадження та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу


Навчально-методична діяльність кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін спрямована на:

1. Розробку й укладання навчально-методичних комплексів дисциплін із усіма розділами за новим стандартом та робочих навчальних програм і корегування раніше укладених робіт, насамперед контрольних робіт та тестів для міжсесійного контролю, укладання навчально-методичних посібників та навчально-методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів, роздаткового матеріалу для практичних занять тощо.

2. Протягом навчального року викладачами кафедри перекладу укладається 20-25 навчально-методичних посібників та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів над окремими курсами, готуються чи оновлюються тексти опорних конспектів (тез) лекцій із навчальних дисциплін.

3. Підвищення кваліфікації викладачів та якості навчального процесу. Методи викладання кожної дисципліни та форми роботи зі студентами пропонуються й обговорюються на методичному семінарі кафедри, а також на засіданнях кафедри при обговоренні відкритих занять та конспектів лекцій чи практичних занять. Кафедра продовжує розробляти і впроваджувати кредитно-модульну систему навчання на першому і другому курсах.

4. Обмін досвідом між викладачами та науково-методичні семінари, на яких розглядаються актуальні питання методичної роботи кафедри.

На кафедрі регулярно проводяться відкриті заняття для обміну досвідом між викладачами та науково-методичні семінари, на яких розглядаються актуальні питання методичної роботи кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри є колективним членом Всеукраїнської асоціації викладачів англійської мови (ТЕСОЛ) та Всеукраїнської спілки германістів, слідкує за досягненнями методичної науки, новими напрямками та технологіями навчання іноземної мови та підготовки перекладачів.

5. Самостійну роботу студентів, оскільки вона розглядається сьогодні як шлях до підвищення якості фахової підготовки студентів, в основі якої лежить необхідність формування у студентів уміння самостійно збагачувати свої знання, орієнтуватися в потоці наукової та політичної інформації. Самостійна робота студентів регламентується і скеровується викладачами кафедри через методичні рекомендації, розроблені для кожної дисципліни, та індивідуальну роботу з окремими студентами. Викладачі кафедри постійно працюють над поповненням бази тестів і завдань для самостійної роботи студентів.


Навчальний план підготовки магістра (другий рівень вищої освіти)

Освітньо-професыйна програма підготовки магістра (другий рівень вищої освіти)

Концепція освітньої діяльності підготовки фахівця за ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»


Особливості навчального плану підготовки студентів

Підготовка студентів здійснюється за навчальними планами та робочими програмами дисциплін, при укладанні яких враховані рекомендації та вимоги Міністерства освіти і науки України щодо зменшення обсягу аудиторного тижневого навантаження студента за рахунок збільшення самостійної роботи студентів. За кафедрою перекладу закріплено 41 дисципліна, за якими укладені навчально-методичні комплекси.
Освітній рівень “бакалавр”

1. Цикл загальної підготовки:

1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • філософія;
 • загальна теорія перекладу;
 • лінгвокраїнознавство І іноземної мови;
 • лінгвокраїнознавство ІІ іноземної мови;
 • правознавство;
 • латинська мова;
 • вступ до мовознавства;
 • основи наукових досліджень;
 • інформаційні технології;
 • екологія та екологічна етика;
 • українська мова (для перекладачів); українознавство.

1.2. Дисципліни вільного вибору студентів:

 • економічна теорія;
 • соціологія;
 • логіка;
 • менеджмент;
 • психологія спілкування;
 • політологія;
 • публічне адміністрування у сферах суспільних відносин.

1.3. Факультативні дисципліни:

 • комерціалізація стартап проектів;
 • фізичне виховання;
 • інвалідність і суспільство.

2. Цикл професійної підготовки:

2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • охорона праці в галузі;
 • сучасні інформаційні технології у перекладацькій діяльності;
 • практичний курс першої іноземної мови;
 • практика письмового та усного перекладу;
 • практична граматика; практичний курс ІІ іноземної мови;
 • стилістика І іноземної мови.

2.2. Цикл дисциплін самостійного вибору студентів:

 • переклад спеціальних текстів;
 • термінознавство першої іноземної мови;
 • країнознавство; усний послідовний двосторонній переклад;
 • історія зарубіжної літератури;
 • методика викладання іноземної мови;
 • сучасна ділова іноземна мова (німецька);
 • основи теорії мовної комунікації;
 • практичний курс ІІІ іноземної мови;
 • загальна теорія перекладу;
 • історія основної іноземної мови;
 • двосторонній письмовий переклад текстів різних жанрів;
 • порівняльна типологія лексики і граматики англійської та української мов.

Освітній рівень “магістр”

1.Цикл загальної підготовки

1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • педагогіка та психологія вищої школи,
 • дидактика вищої школи,
 • соціолінгвістика.

1.2. Дисципліни вільного вибору студентів:

 • лінгвістичні проблеми сучасного перекладознавства,
 • методологія перекладацьких досліджень.

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни:

 • практичний курс основної іноземної мови;
 • практика перекладу основної іноземної мови;
 • практичний курс ІІ іноземної мови і переклад (німецька мова).

2.2. Дисципліни вільного вибору студентів:

 • труднощі художнього перекладу;
 • практичний курс ІІІ іноземної мови;
 • актуальні проблеми перекладознавства;
 • жанрові теорії перекладу;
 • техніка перекладу ІІ іноземної мови.