Наукова діяльність

Для спеціальності “Право”

Матеріали наукових конференцій

Всього за навчальний рік було опубліковано 94  роботи. Із них  37 статей (із яких  23 у фахових + 8 міжнародних зарубіжних) та 57 тез доповідей. Студентських  тез доповідей –181.

Протягом 2017-2018 н.р. професорсько – викладацький склад кафедри правознавства взяли учать у наступних наукових заходах:

 

 Організовано:

 1. Регіональну науково-практичну конференцію “Правовий та соціальний захист громадян України: сучасний стан та перспективи”. – Полтава: ПІЕП, 06.12.2017. (силами кафедри).

Прийнято участь у конференціях:

 1. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу: Міжнародна науково-практична конференція. – Полтава: ПІЕП, 16-17 травня 2018 р.
 2. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю: XVII Міжнародна науково-практична конференція. – м. Київ, 22 листопада 2017 року – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
 3. Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвиткусуб‘єктів господарювання в умовах ринкових відносин: Регіон. наук.-практ. конф., м. Полтава, 30 березня 2018 р. –Полтава, 2018.
 4. ХVII Всеукраїнська науково- практична конференція студентів і молодих вчених «Традиції та іновації розвитк приватного права  в  Україні: освітній вимір» – м.Полтава,  07  червня 2018 року. – ВНЗ  Укоопспілки  «Полтавський   університет економіки  і  права».
 5. Адаптація правової ситеми України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: ІІ Всеукраїнська науково-практичнона конференціїя -м. Полтава, 23 листопада 2017 року.
 6. Формальна й неформальна освіта в діахронному вимірі педагогіки добра Івана Зязюна. Міжнародна науково-практична конференція 5-7 березня 2018 року. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
 7. ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – м. Київ, 17 – 19 квітня  2018 року – Відкритий міжнародний  університет  розвитку  людини «Україна»   
 8. Права людини: історія та сучасність: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців, м. Київ, 14 грудня 2017 р. – К.: Університет «Україна», 2017.
 9. Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку: Міжнародна науково-практична конференція (19 травня 2018 року, м. Київ) – К.: Університет «Україна».

Члени наукового гуртка працювали над обраною тематикою згідно з протоколу засідання гуртків.

Згідно до плану роботи науково – дослідницького студентського гуртка було підготовлено 75  наукових доповідей, що обговорені на регіональній науково-практичній конференції “Правовий та соціальний захист громадян України: сучасний стан та перспективи”. – Полтава: ПІЕП, 06.12.2017 та Міжнародній  науково-практичній конференції „Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу”, м. Полтава, 16-17 травня 2018 р.

ННР за темою «Нормативне  регулювання приватно-правових відносин»  займаються 57 студентів.

Міжнародна діяльність кафедрою правознавства в 2017-2018 н.р. –  була забезпечена надрукованими науковими працями  в зарубіжних виданнях та конференціях (4 друковані роботи).

 

Наукова робота студентів

При кафедрі правознавства постійно діє  науково – студентський  гурток. Керівник, к.ю.н., доцент  Коломієць П.В.

Члени наукового гуртка працювали над обраною тематикою згідно з протоколу засідання гуртків.

Згідно до плану роботи науково – дослідницького студентського гуртка було підготовлено 75  наукову доповідь, що обговорені на:

 1. Регіональній науково-практичній конференції “Правовий та соціальний захист громадян України: сучасний стан та перспективи”. – Полтава: ПІЕП, 06.12.2017
 2. Міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу”, м. Полтава, 16-17 травня 2018 р.

Для спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”

_Збiрник_конференцii_2019

Збiрник_конференцiя_2018

Програма конференції_2019