Наукова діяльність, інновації та міжнародне співробітництво


ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу». 7-8 грудня 2021 року, м. Полтава.

 1. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 7-8 грудня 2021 р. / Полт. ін-т економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» ; відп. ред. Р. Басенко. Полтава : ПІЕП, 2022. 375 с.
 2. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин : колективна монографія / наук. ред. Р. Басенко ; Полтав. ін-т екон. І права Університету «Україна». Полтава – Київ : Університет «Україна», 2022. 522 с.
 3. Традиції та інновації у траєкторіях розвитку освітньо-педагогічного дискурсу : колективна монографія / наук. ред. Р. Басенко ; Полтав. ін-т екон. і права Університету «Україна». Полтава : Університет «Україна», 2022. 274 с.
 4. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : програма ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, 7-8 грудня 2021року / Полтавський інститут економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Полтава : ПІЕП, 2021. 46 с.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу», 9 грудня 2020  року, м. Полтава.

 1. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : збірник матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 9 грудня 2020 р. / Полт. ін-т економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» ; голов. ред. Р. Басенко. Полтава : ПІЕП, 2021. 584 с.
 2. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : програма ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9 грудня 2020 року / Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Полтава : ПІЕП, 2020. 36 с.

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу», 10 грудня 2019  року, м. Полтава.

 1. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 10 грудня 2019 року. Полтава : Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна», 2019. 341 с.
 2. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : програма Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 грудня 2019 року / Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Полтава : ПІЕП, 2019. 37 с.

Регіональна науково-практична конференція «Правове регулювання  суспільних відносин: актуальні проблеми та перспективи удосконалення», 6  грудня  2018 року, м. Полтава.

 1. Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та перспективи удосконалення». Полтава. 2018.  423 с.
 2. Програма Регіональної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та перспективи удосконалення», 6  грудня  2018 року, м. Полтава.

Регіональна науково-практична конференція «Правовий та соціальний захист громадян України: сучасний стан та перспективи», 6  грудня  2017 року, м. Полтава.

 1. Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Правовий та соціальний захист громадян України: сучасний стан та перспективи», 6  грудня  2017 року, м. Полтава. Полтава, 2017. 292 с.
 2. Програма Регіональної науково-практичної конференції «Правовий та соціальний захист громадян України: сучасний стан та перспективи», 6  грудня  2017 року, м. Полтава.

Регіональна науково-практична конференція «Права людини в Україні: сучасний стан та механізм реалізації», 7 грудня 2016 р., м. Полтава.

 1. Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Права
  людини в Україні: сучасний стан та механізм реалізації»
  , Полтава.
  2016. 637 с.

 

Для спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”

_Збiрник_конференцii_2019

Збiрник_конференцiя_2018

Програма конференції_2019


Науково-дослідницька робота кафедри є вагомим складником наукових досліджень Полтавського інституту економіки і права. Частка наукових досліджень викладачів кафедри в структурі наукової роботи закладу становить 60 %.

Наукові пошуки викладачів кафедри зосереджено в межах кількох наукових шкіл:

1) «Формування сталого розвитку економіки України інструментами фондового ринку» (спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування; керівник: Шаравара Роман Іванович, кандидат економічних наук, доцент, перший заступник директора, професор кафедри правознавства та фінансів);

2) «Теоретико-концептуальні та практичні аспекти впровадження інституту медіації в правий простір України» (спеціальність: 081 Право; керівник: Короєд Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правознавства та фінансів);

3) «Розвиток ідеї цілісної освіти особистості в європейських світоглядних системах раннього Нового часу» (спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки; керівник: Басенко Руслан Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародної та грантової діяльності, завідувач, доцент кафедри правознавства та фінансів);

4) «Концептуальні засади юридичної антропології в контексті реформування політичної, економічної та правової системи України» (спеціальність: 081 Право; керівник: Кравченко Алла Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства та фінансів).

У межах діяльності наукових шкіл здійснюється підготовка докторів наук та докторів філософії:

1) Басенко Руслан Олександрович, завідувач кафедри, працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук; тема дисертації: «Розвиток ідеї цілісної освіти особистості в європейських світоглядних системах раннього Нового часу»; спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація – загальна педагогіка та історія педагогіки; науковий консультант: ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Гриньова М. В.;

2) Лісний Іван Анатолійович, старший викладач кафедри, працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора філософії; тема дисертації: «Цивільно-правове регулювання обігу окремих видів цінних паперів в Україні»; спеціальність: 081 Право; науковий керівник: професор кафедри, доктор юридичних наук, професор Короєд С. О.

3) Піддубний Дмитро Ігорович, старший викладач кафедри, працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора філософії; тема дисертації: «Медіація у публічних правовідносинах»; спеціальність: 081 Право; науковий керівник: професор кафедри, доктор юридичних наук, професор Короєд С. О.

4) Маліннікова Дар’я Костянтинівна, старший викладач кафедри, працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора філософії; тема дисертації: «Медіація у приватно-правовій сфері»; спеціальність: 081 Право; науковий керівник: професор кафедри, доктор юридичних наук, професор Короєд С. О.

У межах наукових досліджень здійснюється підготовка навчально-методичних матеріалів, керівництво науковим гуртком здобувачів освіти, публікація монографій, наукових статей.

Професорсько-викладацький склад кафедри правознавства та фінансів працює над науковими розробками, що спрямовані на забезпечення високої інформативності та якості навчально-виховного процесу, стимулювання наукових пошуків молодих викладачів і здобувачів освіти. Кафедра правознавства та фінансів забезпечує: стимулювання подальшого розвитку науково-дослідницької роботи викладачів; підготовку наукових розробок із методики викладання професійно спрямованих дисциплін для впровадження їх у навчальний процес фахової підготовки здобувачів освіти; організацію та управління самостійної роботи здобувачів; активне залучення здобувачів спеціальності до участі у науково-дослідницькій діяльності. Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри постійно впроваджуються у процес професійної підготовки фахівців зі спеціальностей 081 Право та 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Науково-педагогічні працівники кафедри правознавства та фінансів беруть активну участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, зокрема виступають офіційними опонентами дисертацій.

Так, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук Басенко Р. О. виступив офіційним опонентом двох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

1) Васюк Ю. А. Тенденції формування соціальної самовизначеності підлітків у педагогічній теорії і практиці  першої половини ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / наук. кер. Л. М. Кравченко ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2021. 20 с. (захист у спеціалізованій вченій раді Д 44.053.03 14 травня 2021 р.);

2) Ал-Самаррай Алаа Хуссейн Малу. Філософсько-педагогічні погляди Аль-Фарабі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / наук. кер. С. Я. Харченко ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2020. 20 с. (захист у спеціалізованій вченій раді Д 29.053.03 4 листопада 2020 р.).

Професор кафедри, доктор юридичних наук, професор Короєд С. О. виступив офіційним опонентом двох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

1) Семчик В. О. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності у сфері залізничного транспорту в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Київ, 2021. 20 с. (захист у спеціалізованій вченій раді К 26.504.01 29 квітня 2021 р.);

2) Осипова Ю. В. Об’єкти права інтелектуальної власності, створені у закладах вищої освіти України: цивільно-правові аспекти : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Київ, 2021. 20 с. (захист у спеціалізованій вченій раді К 26.504.01 13 травня 2021 р.).

Професор кафедри правознавства та фінансів, доктор юридичних наук, професор Короєд С. О. також здійснив наукове керівництво дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Снитнікова Марія Володимирівна, тема: «Публічне адміністрування трансплантації в Україні» зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Її захист відбувся 29 квітня 2021 р.

Викладачі кафедри здійснюють рецензування дисертацій та авторефератів дисертацій. Так, завідувач кафедри Басенко Р. О. надав відгуки на такі кваліфікаційні дослідження:

1) Відгук на дисертацію: Опанасенко В. В. Педагогічні ідеї та громадська діяльність П. К. Загайка (1928–2013 рр.) : дис. … д-ра філософії за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (011 – Освітні, педагогічні науки) / наук. кер. Л. А. Семеновська ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2021. 254 с. (захист у спеціалізованій вченій раді ДФ 44.053.007 24 травня 2021 р.).

2) Відгук на дисертацію: Сайбеков М. Г. Освітні ідеї та християнське виховання в творчій спадщині Ісидора Севільського : дис. … д-ра філософії за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (011 – Освітні, педагогічні науки) / наук. кер. І. В. Цебрій ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава,2020. 233 с. (захист у спеціалізованій вченій раді ДФ 44.053.007 23 грудня 2020 р.).

3) Відгук на автореферат дисертації: Фазан Т. П. Підготовка жіноцтва у православних монастирях України до духовно-морального виховання дітей (ХІХ – перша чверть ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / наук. кер. О. Ю. Ільченко ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2020. 20 с. (захист у спеціалізованій вченій раді Д 44.053.03 30 жовтня 2020 р.).

За останні п’ять років підготовлено більше 10 монографій, 10 підручників, опубліковано понад 100 фахових статей. Здобувачами освіти в межах тематики конференцій опубліковано понад 500 тез.

Кафедра є організатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин».

Мета проведення заходу: обговорення вченими, організаторами освіти, науково-педагогічними працівниками, фахівцями-практиками, здобувачами різних ступенів вищої освіти концептуальних і практико-орієнтованих правових, соціокультурних та економічних вимірів сучасної дійсності, підвищення рівня наукових досліджень, стимулювання науково-дослідницької та інноваційної діяльності.

Співорганізаторами конференції виступають Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Полтавський державний аграрний університет. У двох попередніх конференціях взяло участь 160 (2019 рік) та 180 (2020 рік) осіб. За їхніми підсумками видруковано два збірники матеріалів, затверджених вченою радою Полтавського інституту економіки і права, загальним обсягом 25,3 друк. арк. (2019 рік) та 30,2 друк. арк. (2020 рік).

Основні питання, що пропонуються до обговорення на інтерактивних панелях конференції:

 1. Актуальні та дискусійні проблеми правового регулювання сучасних суспільних відносин.
 2. Інноваційний розвиток соціокультурного простору: глобальний та національний виміри змін.
 3. Аксіологічні та компетентнісні виміри сучасних соціокультурних практик.
 4. Економічне майбутнє України та світу в умовах викликів третього тисячоліття.
 5. Перспективи розвитку сучасної фінансової системи, ринків банківських і небанківських фінансових послуг.

Кафедра правознавства та фінансів також є співорганізатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу». Мета проведення заходу: концептуальний аналіз сучасних траєкторій соціально-економічного розвитку України та світу в контексті викликів та перспектив інноваційного суспільства, підвищення рівня наукових досліджень, стимулювання науково-дослідницької та інноваційної діяльності.

Значну увагу кафедра приділяє участі здобувачів у конкурсах наукових робіт та грантових проектах. Так, у 2021 році реалізовано грант: «Крок назустріч: інтеграція та захист прав осіб з інтелектуальними та психосоціальними обмеженнями». Він фінансується EC в рамках Програми малих грантів «Українські ОГС зі зміни: сприяння правам людини, деінституціоналізація та соціальна інтеграція людей, які мають інтелектуальні та/або психосоціальні розлади» EIDHR/2018/395-005.

Студенти кафедри також беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських конкурсах студентських наукових робіт.

1) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей. Тема дослідження: «Україна в мейнстримі «прямої демократії»; автор: Ільченко Віталій Сергійович, магістратура, 2 курс; керівник: Басенко Руслан Олександрович, завідувач кафедри правознавства та фінансів, кандидат педагогічних наук. Нагороджено грамотою, 2021 р.

2) Конкурс студентських наукових робіт за тематикою ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». Тема дослідження: «Тенденції становлення та розвитку інституту інклюзивної освіти у контексті демократичної та соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства»; автор: Таценко Тетяна Романівна, магістратура, 1 курс; керівник: Кравченко Алла Петрівна, доцент кафедри правознавства та фінансів, кандидат юридичних наук. Нагороджено грамотою, 2020 р.

3) Всеукраїнський конкурс організований Офісом Генерального прокурора та Міністерством освіти та науки України серед студентів, які навчаються за спеціальністю 081 Право на тему: «Прокуратура та громадські активісти: чи можлива налагоджена співпраця». Тема дослідження: «Якісна співпраця прокуратури та громадських активістів-розвинуте громадянське суспільство та сильна правова держава»; автор: Бабич Анастасія Олександрівна, 3 курс, бакалавр, право   ; керівник: Товста Світлана Петрівна, старший викладач кафедри правознавства та фінансів. Нагороджено грамотою, 2021 р.

4) Всеукраїнський конкурс організований Офісом Генерального прокурора та Міністерством освіти та науки України серед студентів, які навчаються за спеціальністю 081 Право на тему: «Прокуратура та громадські активісти: чи можлива налагоджена співпраця»; автори: Барабаш Інна Володимирівна, Лісовець Марія Андріївна, 3 курс, бакалавр, право; керівник: Товста Світлана Петрівна, старший викладач кафедри правознавства та фінансів. Нагороджено грамотою, 2021 р.

5) ІІ тур Всеукраїнського  конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р. за напрямом «Актуальні  проблеми  інклюзивної освіти». Тема дослідження: «Соціально-педагогічна профілактика протиправної поведінки неповнолітніх в умовах загальноосвітнього навчального закладу: інклюзивний аспект»; автор: Бабич Анастасія Олександрівна, бакалавр, 3 курс; керівник: Коваленко Володимир Федорович, заступник завідувача кафедри правознавства та фінансів. Нагороджено грамотою, 2021 р.

6) ІІ тур Обласного конкурсу студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад». Тема дослідження: «Проблеми виявлення та протидії домашньому насильству в територіальних громадах»; автор: Бабич Анастасія Олександрівна, бакалавр, 4 курс; керівник: Кравченко Алла Петрівна, доцент кафедри правознавства та фінансів, кандидат юридичних наук; лауреат, ІІІ місце.

Вагомим напрямом діяльності кафедри правознавства та фінансів є розвиток різноманітних видів міжнародного співробітництва та підготовка здобувачів освіти до здійснення професійної діяльності на рівні міжнародних стандартів. Реалізацію принципів міжнародного співробітництва кафедрою правознавства та фінансів у 2020-2021 н. р. було забезпечено такими заходами:

І. Участь у міжнародних стажуваннях:

1) «Університет 4.0. Цифрова трансформація», організованому Освітньою платформою SKLAD 7-23 квітня 2021 року; отримання сертифікатів про проходження міжнародного онлайн-стажування (72 години) (Басенко Р. О., Шаравара Р. І. та Лісний І. А.);

2) Scientific and pedagogic internship «Ways of improving the training of qualified lawyers in Ukraine and the EU» (Шляхи удосконалення підготовки кваліфікованих правників в Україні та ЄС за фахом «Юридичні науки» в обсязі 6 кредитів (180 годин, Frankfurt an der Oder, February 8 – March 19, 2021, Європейський Університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Федеративна Республіка Німеччина) (Короєд С. О.).

ІІ. Участь у міжнародних науково-практичних конференціях за кордоном:

1) International scientific and practical conference (Іnternational Science Group, Boston : Primedia eLaunch, 2021) (Шаравара Р . І.);

2) International scientific and practical conference “Legal sciences: research and European innovations” (Polonia University in Czestochowa, Czestochowa, Republic of Poland, April 23-24, 2021) (Басенко Р. О. та Аванесян Г. М.);

3) International scientific and practical conference «Legal science, legislation and law enforcement practice: regularities and development trends» (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Republic of Poland, Lublin, October 30–31. 2020) (Короєд С. О.);

4) International scientific and practical conference «European potential for the development of legal science, legislation and law enforcement practice» (Cuiavian University in Włocławek, Republic of Poland, Wloclawek, February 26–27, 2021) (Короєд С. О.);

5) The process and dynamics of the scientific path: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (European Scientific Platform, Athens, Hellenic Republic, February 26, 2021) (Кравченко А. П.);

6) Education and science of today:  intersectoralissues and development   of   sciences: Collection   of   scientific   papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International  Scientific  and Practical   Conference (Publishing    House & European Scientific Platform, Cambridge, March 19, 2021) (Кравченко А. П.);

7) Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), March 12, 2021 (Стрілко Д. Л.);

8) VIII Міжнародна науково-практична конференція «Fundamental and Applied Research in the Modern World», м. Бостон, США 17-19 березня 2021 року (Товста С. П.).

ІІІ. Публікація наукових досліджень у збірниках наукових праць і матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій за кордоном:

1) Шаравара Р. І. Socio-economic and management concepts: collective monograph. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2021. P. 528-533.

2) Короєд С. О. Сучасний стан та перспективи реформування системи підготовки здобувачів юридичної освіти в Україні. Scientific and pedagogic internship «Ways of improving the training of qualified lawyers in Ukraine and the EU» : Internship proceedings, February 8 – March 19, 2021. Frankfurt an der Oder : «Baltija Publishing», 2021. С. 60–63.

3) Басенко Р., Аванесян Г. Децентралізація в Україні: правові та інституційні аспекти впровадження. International scientific and practical conference “Legal sciences: research and European innovations” : conference proceedings, April, 23-24, 2021. Czestochowa : “Baltija Publishing”, 2021. P. 10–14.

4) Короєд С. О. Усні пояснення учасників справи як форма доказів в цивільному судочинстві України. International scientific and practical conference «Legal science, legislation and law enforcement practice: regularities and development trends» : conference proceedings, October 30–31. 2020. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 148–152.

5) Короєд С. О. Похідні позовні вимоги в цивільному судочинстві України: характеристика процесуального статусу відповідача (на прикладі державного реєстратора). International scientific and practical conference «European potential for the development of legal science, legislation and law enforcement practice» : conference proceedings, February 26–27, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing». С. 89–92.

6) Кравченко А. Dactyloscopice xaminationin criminal  proceedings. The process and dynamics of the scientific path: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), February 26, 2021. Athens, Hellenic Republic: European Scientific Platform. P. 75-77.

7) Кравченко А. Law asan elemen tof the social form ofmodernsociety. Education and science of today: intersectoralissuesanddevelopment   of   sciences: Collection   of   scientific   papers «ΛΌГOΣ» withProceedings of the I International  Scientific  and Practical   Conference   (Vol.   1), Cambridge,March 19, 2021. Cambridge-Vinnytsia: P.C.    Publishing    House & European Scientific Platform, 2021).

8) Стрілко Д. Л. Особливості судового тлумачення норм права. Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), March 12, 2021. Vilnius, Republic of Lithuania: European Scientific Platform. P. 93–95.

9) Товста С. П. Зарубіжний конституційний процес та його вплив на конституційну інженерію в Україні. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Fundamental and Applied Research in the Modern World», м. Бостон, США 17-19 березня 2021 року. С. 925–932.

17) Басенко Р., Коваленко В., Аванесян Г. Вулична злочинність в Україні: сучасний стан та шляхи подолання. Eastern European Scientific Journal. 2021. № 4 (68). Ч. 5. С. 65–68.

Загалом викладачі кафедри упродовж 2020-2021 н. р. взяли участь у низці міжнародних наукових заходах, зокрема 14 міжнародних науково-практичних конференціях, 2 міжнародних стажуваннях,  опублікували 17 статей у матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій за кордоном.

З-поміж найголовніших наукових публікацій викладачів кафедри зокрема слід назвати:

1) Басенко Р. О., Шаравара Р. І. Сучасна молодіжна політика ордену єзуїтів : геополітичні, ціннісні та культурно-освітні виміри. Політичні трансформації сучасного суспільства : колективна монографія / за наук. ред. Т. Шаравари. Київ : Вид-во Ліра-К, 2021. С. 145–154.

2) Басенко Р. О., Аванесян Г. М. Цивільне право (Загальна частина) : навч.-метод. посіб. Полтава : ПІЕП, 2020. 199 с.

3) Життя для Справ, для Подвигу, для Людей: слово про професора Бориса Васильовича Года / упоряд. Р. Басенко, Н. Год; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : АСМІ, 2021. 292, [44] с. іл.

4) Басенко Р., Аванесян Г., Коваленко В. Інституціювання пробації у контексті гуманістичного та євроінтеграційного потенціалу правової системи України. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 5. С. 203–208.

5) Басенко Р., Аванесян Г., Ільченко В. Ґенеза інституційних форм прямої демократії в українській національній державно-правовій традиції. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 11 (297). С. 186–190.

6) Басенко Р., Год Н. Ранньомодерна молодіжна політика ордену єзуїтів у фокусі європейської та американської історіографій. Історична пам’ять. 2020. Вип. 1 (42). С. 61–71.

7) Басенко Р. О. Орден єзуїтів та його вчення про людину у контексті розвитку цінностей сучасної молоді. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 18-19 травня 2021 р. К. : Університет «Україна», 2021. С. 312–316.

8) Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. ; за ред. В. Галунька, О. Правоторової.  Видання третє. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 584 с.

9) Короєд С. О., Лошицький М. В. Поліцейське піклування як форма обмеження окремих цивільних прав і свобод громадян. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. № 6. Том 31 (70). С. 64–69.

10) Короєд С. О. Питання вчинення судом окремих процесуальних дій у період зупинення провадження в цивільній справі у зв’язку із призначенням судової експертизи. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Випуск 2. С. 62–66.

11) Короєд С. О. Відсутність предмета спору як нова підстава закриття провадження в цивільній справі. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 9. С. 37–42.

12) Короєд С. О. Поділ спільних боргових (кредитних) зобов’язань подружжя в судовому порядку. Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 88 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ : Вид-во «Юридична думка», 2020. С. 63–79.

13) Короєд С. О., Махінчук В.М. Похідні (непрямі) позови засновників юридичних осіб як форма реалізації доктрини зняття корпоративної вуалі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2020. № 44. С. 74–77.

14) Короєд С. О. Відшкодування моральної шкоди як спосіб захисту прав споживачів: новели судової практики. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2020. № 45. С. 72–76.

15) Короєд С. О. Визначення судом походження дитини при встановленні факту її народження на тимчасово окупованій території: проблеми теорії і практики цивільного судочинства. Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 89 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ : Вид-во «Юридична думка», 2021. С. 63–79.

16) Кравченко А.П., Артюх-Пасюта О.В., Товста С.П. Судово-економічна експертиза в Україні: теоретико-методичний аспект. Економіка, фінанси, право. 2020. Вип. 8. С. 18–24.

17) Кравченко А. Теоретико-методологічний аналіз сутності юридичної відповідальності у сфері господарських правовідносин. Філософські обрії. 2021. № 46. С. 68–77.

18) Лісний І., Коваленко В. Зарубіжний досвід кримінально правового-захисту ринку цінних паперів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2021. № 50. С. 161–170.

19) Стрілко Д.Л. Правовий нігілізм та шляхи його подолання в сучасних умовах. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 3 (301). С. 216 – 220.

20) Товста С. П. Громадянське суспільство в європейській та вітчизняній політико-правовій свідомості: історико-теоретичний аспект. Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний наукометричний журнал. 2021. №3/1. С. 20–25.

21) Шаравара Р.І. Формування моделі регулювання фінансового сектору національної економіки. Причорноморські економічні студії. 2021. Випуск 63. С. 64–70.

22) Шаравара Р. І. Економічні та правові аспекти регулювання банківської системи: вітчизняний та європейський досвід. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 2021. № 5. С. 58–65.