Соціально-гуманітарний факультет

Декан факультету Губарь Тетяна Володимирівна

Тел.: 050-404-28-02

Факультет створений у 2002 році.

Освітні рівні: • бакалавр  • магістр

Форми навчання: • денна   • заочна

КАФЕДРИ:

соціальної роботи;

фізичної реабілітації та фізичного виховання;

перекладу та іноземних мов.

 

Організація навчального процесу на соціально-гуманітарному факультеті

Навчальна робота на факультеті організована згідно графіку навчального процесу та календарних планів, в основу яких покладені річні робочі плани спеціальностей та робочі навчальні програми.

Враховуючи сучасні вимоги до організації навчально-виховного процесу у вищій школі, викладачі факультету, поряд із традиційними методами навчання, широко використовують інноваційні методики, спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, більш ефективне формування професійних компетенцій майбутніх фахівців. Серед них різні форми групової навчальної діяльності студентів, як то: ділова гра, метод мозкової атаки, метод евристичного моделювання тощо.

Викладачами факультету впроваджуються особистісно орієнтовані технології підготовки студентів, здійснюється диференційоване навчання на різних рівнях складності. Застосовуються багатоваріантні технології репродуктивного навчання, модульно-рейтингова та кредитно-модульна системи оцінювання знань, тестування як спосіб вимірювання результатів навчання студентів.

Систематично проводиться поточний контроль знань студентів, а саме: індивідуальні співбесіди, виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних робіт, тестових завдань, міжсесійний контроль.

Кафедрами Соціально-гуманітарного факультету запроваджені інноваційні технології навчання, у тому числі інтегративна модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців.